RADOVI NA LOKALITETU STARI GRAD KRAPINA


Evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2013. godinu: 3/2013-JN

Postupak javne nabave završio je sklapanjem Okvirnog sporazuma za utvrđivanje uvjeta za sklapanje pojedinih ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na sanaciji zgrade palasa i padine ispod Starog grada Krapina koji ima status zaštićenog kulturnog dobra (vrsta:pojedinačno nepokretno kulturno dobro) s odabranim najpovoljnijom zajednicom ponuditelja Teh-gradnja d.o.o., Ksenije Kantoci 3, Zagreb, zastupana po direktoru Iliji Beari, ing.građ. i Modulor modeli d.o.o., Novotnijeva 17, Zagreb,zastupan po Ivanu Duraković, dipl. rest.konz.-kipar (u daljnjem tekstu: Zajednica ponuditelja) u vrijednosti 2.108.189,20 kn bez uključenog poreza na dodanu vrijednost.Online galerija

RADOVI NA LOKALITETU STARI GRAD KRAPINA
Ravnatelj: 049/370-561
Financije: 049/370-561
Obrazovanje: 049/370-561
Galerija grada Krapine: 049/370-810
Muzej Ljudevita Gaja: 049/370-810
E-mail: pou@krapina.hr