Zakoni i dokumenti

Financiranje

Financijski planovi

Financijski izvještaji

Baze podataka koje koristimo u obavljanju vlastite djelatnosti

Evidencija zaposlenika

Evidencija o plaćama zaposlenika

Evidencija vanjskih suradnika

Evidencija polaznika obrazovnih programa

Evidencija o kupcima i dobavljačima

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspolaže Pučko otvoreno učilište Krapina.

POU Krapina pristup informacijama omogućava:

1. Objavljivanjem na internet stranicama POU Krapina,
2. Davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pismenim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na druge načine koji su prikladni za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Pučkom otvorenom učilištu Krapina.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

1. Putem pošte ili osobno na adresu:
Pučko otvoreno učilište Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, Krapina.
2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
3. Putem elektronske pošte e-mail: pou-krapina@kr.t-com.hr .
4. Putem telefona na broj 049/370-561, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku ili telefaksom na broj 049/370-561.
POU Krapina ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno čl. 17. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Skip to content