Zakoni i dokumenti

Financiranje

Financijski planovi

Financijski izvještaji

Baze podataka koje koristimo u obavljanju vlastite djelatnosti

Evidencija zaposlenika

Evidencija o plaćama zaposlenika

Evidencija vanjskih suradnika

Evidencija polaznika obrazovnih programa

Evidencija o kupcima i dobavljačima

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspolaže Pučko otvoreno učilište Krapina.

 

POU Krapina pristup informacijama omogućava:

 1. Objavljivanjem na Internet stranicama POU Krapina,
  2. Davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev:


– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pismenim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na druge načine koji su prikladni za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Pučkom otvorenom učilištu Krapina.

 

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

 1. Putem pošte ili osobno na adresu:
  Pučko otvoreno učilište Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, Krapina
 2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje
 3. Putem e-maila: pou.informacija@krapina.hr

 

 1. Putem telefona na broj 049/370-561, o čemu službenik za informiranje
  sastavlja službenu zabilješku ili telefaksom na broj 049/370-561.


Zahtjev na pristup informacijama se ostvaruje na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanjem informacije od službenika za informiranje pri POU Krapina

– davanjem informacije pisanim putem

– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je
podnesen zahtjev.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.  

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji POU Krapina će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva POU Krapina će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

POU Krapina ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno čl. 17. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. U svrhu ponovne uporabe informacija POU Krapina će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. POU Krapina nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz Zahtjeva na pristup informacijama navesti i:

1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti,

2) način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,

3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

 

POU Krapina odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva POU Krapina će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ispravi zahtjev u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem. Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je POU Krapina trebalo odlučiti o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija iz razloga propisanih u članku 22. stavku 1. točkama 1., 2. i 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

O produženju rokova POU Krapina bez odgode će, a najkasnije u roku od osam dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen. 

POU Krapina može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 Ako želite imati uvid u rad
Učilišta i prisustvovati na sjednici Upravnog vijeća možete to učiniti i
prijaviti se šaljući mail osobi za informiranje na
  pou.informacija@krapina.hr. 

 

Nakon što  na stranicama Pučkog otvorenog učilišta Krapina
bude objavljena  najava o održavanju
sjednice Upravnog vijeća Učilišta osoba za informiranje će Vas kontaktirati sa
informacijama gdje i kada će sjednica biti održana.

Na sjednici, kao neposredni
promatrač, može prisustvovati jedna osoba.

Skip to content