Održiva uporaba pesticida

Dopunska izobrazba (za polaznike koji su položili osnovnu izobrazbu)

​Trajanje: 5 sati (jedan dan) 

Program uključuje održavanje nastave i organizaciju ispita.
Cijena: 17,00 EUR
Nakon uspješno završenog programa dobiva se potvrda o položenoj  dopunskoj izobrazbi koja je odobrena od strane Ministarstava poljoprivrede RH.

Prijaviti se možete putem portala ePoljoprivreda: https://epoljoprivreda.mps.hr/ (prijava putem NIAS sustava e-Građani), maila pou.obrazovanje@krapina.hr, na broj telefona 049/370-561 ili osobno u POU Krapina.

​Osnovna izobrazba

Trajanje: 15 sati (tri dana)
Uvjeti za upis: 
– navršenih 18 godina
– završena minimalno osnovna škola

Cijena: 45,00 EUR  (uključena skripta i ispit)
Cilj tečaja održive uporabe pesticida je poučiti profesionalne korisnike pesticida njihovoj primjeni, na način da se smanji rizik i štetni učinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te potaknuti integriranu zaštitu bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima.

Prijaviti se možete putem portala ePoljoprivreda: https://epoljoprivreda.mps.hr/ (prijava putem NIAS sustava e-Građani), maila pou.obrazovanje@krapina.hr, na broj telefona 049/370-561 ili osobno u POU Krapina.

Pučko otvoreno učilište Krapina je ovlašteno za provedbu izobrazbe temeljem Rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede RH , KLASA: UP/I-320-20/22-02/114 URBROJ: 525-06/253-22-3 od 24. kolovoza 2022. godine.

Više informacija možete pročitati u:
ZAKON O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_573.html

 

Podjeli na društvenim mrežama:

Skip to content